گیاهان دارویی http://giahdaro1.mihanblog.com 2018-04-23T02:16:13+01:00 text/html 2009-04-28T18:45:54+01:00 giahdaro1.mihanblog.com رضا نجات الهی خواص دارویی زیتون http://giahdaro1.mihanblog.com/post/7 <SPAN><SPAN><FONT size=4> <P><SPAN><SPAN><FONT size=4>«زیتون۱»<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><BR><BR>1- میوه ای است خوراکی که رسیده آن تیره رنگ است<BR><BR>2- روغن آن در تغذیه و مصارف دارویی اهمیت زیادی دارد <BR><BR>3- برای طول عمر نافع است.</SPAN></SPAN></P><SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">برای دیدن ادامه متن روی ادامه مطلب کلیک کنید.لطفا</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">نظر</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">بدهید.</SPAN></P> <P><BR><BR>&nbsp;</P> <P></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">&nbsp;</P></SPAN></SPAN> text/html 2009-04-28T18:44:23+01:00 giahdaro1.mihanblog.com رضا نجات الهی خواص دارویی شاهتوت http://giahdaro1.mihanblog.com/post/6 <P><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</P> <P><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">«شاه توت»</SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><BR><BR>1- شامل ویتامین های آ-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">A</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> ، ب1-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">B1</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">، ب2-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">B2</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> ،ث-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">C</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> و همچنین پروتیین ، چربی ، آهن ، <BR><BR>کلسیم ،گلوکز، مواد قندی واملاح معدنی از جمله تانن میباشد.</SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">برای دیدن ادامه متن روی ادامه مطلب کلیک کنید.لطفا</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">نظر</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">بدهید.</SPAN></P> <P><BR><BR>&nbsp;</P> <P></SPAN></SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">&nbsp;</P></SPAN> text/html 2009-04-28T18:40:28+01:00 giahdaro1.mihanblog.com رضا نجات الهی خواص دارویی خرمالو http://giahdaro1.mihanblog.com/post/5 <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f9f9f9; MARGIN: 0in 0in 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: #f9f9f9; MARGIN: 0in 0in 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">(خرمالو)</SPAN></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">خرمالو بهترین پاک کنندۀ کبد و کلیه هاست <BR><BR>2- میوۀ نارس آن گس بوده و تانن زیادی دارد.</SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">برای دیدن ادامه متن روی ادامه مطلب کلیک کنید.لطفا</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">نظر</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">بدهید.</SPAN></P> <P><BR><BR>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f9f9f9; MARGIN: 0in 0in 10pt; LINE-HEIGHT: normal"></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"></P></SPAN> text/html 2009-04-28T18:37:45+01:00 giahdaro1.mihanblog.com رضا نجات الهی خواص شقاقل http://giahdaro1.mihanblog.com/post/4 <P><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>&nbsp;</P> <P><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>«شقاقل»</FONT></SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><BR><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>* نام دیگر آن «زردک صحرایی» می باشد که در فارسی به آن «زردک ریگی» و «زردک ریش بزی» نیز می گویند.</FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">برای دیدن ادامه متن روی ادامه مطلب کلیک کنید.لطفا</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">نظر</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">بدهید.</SPAN></P> <P><BR><BR>&nbsp;</P> <P></FONT></SPAN></FONT></SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>&nbsp;</P></FONT></SPAN> text/html 2009-04-28T18:35:12+01:00 giahdaro1.mihanblog.com رضا نجات الهی خواص دارویی غاز یاغی(غازپا) http://giahdaro1.mihanblog.com/post/3 <P><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>&nbsp;</P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>«<B>غاز یاغی (غازپا) »</B><BR><BR>*غازیاغی به زبان ترکی یعنی پای غاز . نوعی از آن در کوههای لرستان میروید و به «پای زاغان» معروف است. شایان ذکز است که به آن غازپا نیز گفته می شود و در کردستان به آن پاغازه می گویند.</FONT></SPAN></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">برای دیدن ادامه متن روی ادامه مطلب کلیک کنید.لطفا</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">نظر</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">بدهید.</SPAN></P> <P><BR><BR><BR>&nbsp;</P> <P></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>&nbsp;</P></FONT></SPAN></SPAN> text/html 2009-04-28T18:32:49+01:00 giahdaro1.mihanblog.com رضا نجات الهی خواص دارویی فلفل سبز و قرمز http://giahdaro1.mihanblog.com/post/2 <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>فلفل سبز و قرمز:</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><BR><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>1- شامل ویتامین های (ب1_(</FONT></SPAN><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">B1</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> (ب2_</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">B2</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">) (ث_)(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">C</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">آ_</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">A</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">) (پ پ_</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">PP</SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>) و<BR><BR>مواد اَزته ، آب، سلولز، پروتیین، آهن ،کلسیم،مواد قندی،چربی و.... میباشد.</FONT></SPAN></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">برای دیدن ادامه متن روی ادامه مطلب کلیک کنید.لطفا</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">نظر</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">بدهید.</SPAN></P> <P><BR><BR>&nbsp;</P> <P></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>&nbsp;</P></FONT></SPAN></SPAN> text/html 2009-04-28T18:26:23+01:00 giahdaro1.mihanblog.com رضا نجات الهی خواص دارویی موز http://giahdaro1.mihanblog.com/post/1 <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>موز(1):</FONT></STRONG></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><BR><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>۱- برای افرادی که دوره نقاهت را پشت سر میگذارند بسیار مفید است<BR>۲- غذای کاملی برای کودکان و افراد مبتلا به سوهاضمه میباشد<BR>۳- غلظت ویتامین های آ_</FONT></SPAN><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">A</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> و ث_</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4> موجود در موز به بهترین حالت ممکن برای جذب شدن آماده میباشد.</FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">برای دیدن ادامه متن روی ادامه مطلب کلیک کنید.لطفا</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نظر</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بدهید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">&nbsp;</P></FONT></SPAN>